Начало 9 Новини

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Стартира приема на проектни предложения за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

ЕСД България ЕООД може да бъде Ваш надежден доставчик на:
– Компютърна периферия – индустриални принтери, мобилни компютри, клавиатури и др.
– Металорежещи машини – фрези, стругове, мултифункционални машини и оборудване за тях
– Дървопреработващи машини – хоризонтални банцизи, циркуляри, линии за рязане и сортиране

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Общия размер на средствата по процедурата е 260 000 000 лв.

Бюджетът по процедурата ще бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи приоритетни сектори на икономическа дейност, както следва:

Групи сектори съгласно НСМСП 2021-2027:

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства

15 600 000 лева

41 600 000 лева

46 800 000 лева

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

10 400 000 лева

9 100 000 лева

6 500 000 лева

Регионални приоритетни сектори

19 500 000 лева

52 000 000 лева

58 500 000 лева

Приложим режим на помощта: „Регионална инвестиционна помощ“ или „Минимална помощ“ (de minimis)

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

35 000 лева

Микро предприятия: 180 000лева

Mалки предприятия: 350 000 лева

Средни предприятия: 700 000 лева

 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Процент на съфинансиране на при условията на режим „de minimis“

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Да са микро, малки и средни предприятия;

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г;

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 52 000 лева

Малко предприятие

≥ 187 000 лева

Средно предприятие

≥ 750 000 лева

 

6) Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

 

Национални приоритетни икономически дейности:

Код по КИД    Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21      Производство на лекарствени вещества и продукти

C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20      Производство на химични продукти

C27      Производство на електрически произведения

C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30      Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60       Радио- и телевизионна дейност

J61       Далекосъобщения

J62       Дейности в областта на информационните технологии

J63       Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

 

Регионалните приоритетни сектори:

Код по КИД    Икономическа дейност

C10      Производство на хранителни продукти

C11      Производство на напитки

C13      Производство на тъкани

C14      Производство на облекло

C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24      Производство на основни метали

C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31      Производство на мебели

C32      Производство, некласифицирано другаде

C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58       Издателска дейност

 

7) Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.

Дейности, допустими за финансиране:

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Допустими разходи

Допустими по процедурата са следните видове разходи: разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващи разходи за придобиване на специализиран софтуер и разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция:

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Начин и адрес на подаване на предложенията за изпълнение на инвестиция:

Подаването на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиция:

Ще се прилага процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели с един  краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция е 16:30 часа на 21.09.2022 г

Начало 9 Новини

ЕСД България и WRAVOR на ТЕХНОМЕБЕЛ

От 18 до 21 април 2022 год. се проведе 19.то издание на ТЕХНОМЕБЕЛ в Интер Експо Център – София. ЕСД България и представи продуктите на партньора си WRAVOR, Словения. Фирма WRAVOR притежава дългогодишен опит и традиции в производството на висок клас хоризонтални банцизи, надлъжни и напречни циркулярни триони, линии за рязане, оборудване за дървообработка и белене на кора, машини за поддръжка. Интерес предизвикаха интеграциите на хоризонтални банцизи, циркуляри и линии за сортиране, както и управлението на една такава цялостна система. На щанда по време на изложението беше и представителя на фирмата г-н Миран Визлер, който отговаряше на въпроси на посетителите. 

Подробна техническа информация за машините на български език ще намерите и на www.wood.esd.bg.