Услуги

Основни правила за инсталиране и безопасност

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА С ПРИНТЕР TALLYGENICOM (DASCOM)

(Основни изисквания, PDF файл, 0.2 MB)

За да предпазите Вашия принтер TallyGenicom от неочаквани и неотстраними повреди е необходимо да спазвате следните основни изисквания:

 • Включвайте принтера само в контакт тип "шуко", който сте проверили предварително за зануляване (ако същият не е занулен, задължително го занулете);
 • При включени два или повече персонални компютъра в обща ел. мрежа, предварително се убедете, че напрежението на захранването на компютрите се подава от една и съща фаза на източника на напрежение и имат общо зануляване. Именно към тази същата фаза и зануляване включете и захранването на принтера;
 • При проблеми със захранващото напрежение (пикове, нестабилност и др.) използвайте защитни стабилизиращи и филтриращи устройства (Surge Suppressor) или непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)
 • След изключване на принтера от ел. захранване може да го включите отново след не по-малко от 30 секунди;
 • Никога не включвайте (изключвайте) интерфейсния кабел при включено захранване на компютъра и принтера;
 • Никога не поставяйте захранващия и интерфейсния кабели успоредно един до друг;
 • Използвайте оригиналните интерфейсни кабели на фирма TallyGenicom;
 • Използвайте само оригиналните консумативи на фирма TallyGenicom;
 • Използвайте само качествена хартия с грамаж и дебелина, съгласно предписанията на производителя;
 • Поне веднъж месечно почиствайте принтера, като НЕ смазвате каквито и да са механични части;
 • Спазвайте указанията и изискванията на производителя за монтаж и експлоатация;
 • Отнасяйте се внимателно към Вашия принтер. Не го заливайте с течности (кафе, сок и т.н.) и не изпускайте в него карфици, кламери или други твърди предмети.

Спазвайки горните указания, Вие ще обезпечите безотказна и дългосрочна работа на Вашата нова придобивка - принтера TallyGenicom.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
(Гаранционни условия, PDF файл, 0.2 MB)

ЕСД България ЕООД осигурява гаранционна поддръжка на закупените устройства от датата на продажба и/или предаване на стоката, за периода на гаранционния им срок, указан в Стоковата разписка, на територията на Република България. Гаранционната поддръжка на продуктите е съгласно гаранционните условия на съответните производители. Гаранционното обслужване важи за всички части на хардуера, които ще бъдат поправени безплатно, включително чрез замяна с работещи такива.

Транспортът на проблемните устройства от и до Сервизния отдел на ЕСД България ЕООД се извършва за сметка и отговорност на Клиента, като Клиента е в правото си да избере начин на транспорт и предпочитан спедитор/куриер.

Повредени устройства за гаранционен ремонт се приемат в сервиза на ЕСД България ЕООД само с описание на възникналия проблем, документи за покупка (стокова разписка и/или фактура) и в пълна окомплектовка - оригинална опаковка, кабели и други съпътстващи аксесоари и принадлежности.
Възникналите повреди се отстраняват в сервиза на ЕСД България ЕООД в рамките на нормалното работно време, а по изключение и допълнителна договорка на място при Клиента, срещу допълнително заплащане. Срока за отстраняване на дефекти на устройства в гаранционен период е 5 (пет) работни дни. Ако Сервизният отдел не е в състояние да отстрани повредата в този срок, то ЕСД България ЕООД се задължава да осигури за временно ползване същото или подобно устройство за периода на ремонта. Срока на ремонта на повреденото устройство се прибавя към гаранционния срок.

Гаранционно обслужване не се извършва в случаите:

 • Промяна на фабрични настройки, повреди и неправилно функциониране вследствие некомпетентно боравене с уреда;
 • Работа с/по уреда в неизправно състояние;
 • Повреди при транспорт, извършен от Клиента;
 • Ненормални условия на работа, включително отклонения спрямо предписаните от производителя режими и натоварвания;
 • Повреда на консумативи и принадлежностите им;
 • Престой, вследствие на необходимост от почистване на устройството.

Гаранцията отпада в следните случаи:

 • Неоторизирани лица, извършват сервизни манипулации;
 • Нарушена цялост на серийният номер и други механични повреди по корпуса или вътрешността на уреда.

Няма гаранция върху съпътстващия устройствата софтуер и консумативи - мастилени ленти, тонер-касети, барабани и други подобни, батерии, кабели, капачки и аксесоари.
Включването на устройства към електрическата мрежа да се извършва само чрез изправен и заземен (занулен) контакт тип "Шуко". Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване. Препоръчително е използването на непрекъсваеми захранващи източници (UPS) за защита от прекъсвания и смущения.
ЕСД България ЕООД не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, понесени от Клиента, както и за пропуснати ползи, вследствие на възникналите дефекти в гаранционен срок.
При неясноти относно Гаранционните условия се спазват съответните Директиви на Европейския съюз и Закона за Защита на потребителите на Република България.