Услуги

Основни правила за инсталиране и безопасност

Тук може да намерите основните правила за коректно инсталиране и предпазване на цифровите управления и електрозадвижвания от неочаквани и неотстраними повреди. Спазвайки тези указания, Вие ще обезпечите безотказна и дългосрочна работа на Вашето ново оборудване.

10 ПРАВИЛА ЗА КОРЕКТНО EMC ИНСТАЛИРАНЕ НА ЦИФРОВИ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ
(Правила за инсталиране, PDF файл, 2.4 MB)

Rules for Design of Installations with Drive Controllers in Compliance with EMC
(Правила за инсталиране, английска версия, PDF файл, 2.3 MB)

За правилно и коректно EMC (ElectroMagnetic Compatibility - Електромагнитна съвместимост) инсталиране и за да предпазите оборудването от неочаквани и неотстраними повреди е необходимо да спазвате следните основни правила:

 • Всички метални части на електрическия шкаф трябва да бъдат свързани един с друг с възможно най-голяма контактуваща повърхност с цел добър елекрически контакт. Вратата на електрическия шкаф трябва да бъде свързана с шкафа с възможно най-голяма контактуваща повърхност;
 • Сигналните, захранващите кабели и кабелите на двигателите трябва да бъдат разделени един от друг поне на 10cm. Желателно е сигналните и силовите кабели да бъдат полагани в различни канали;
 • Контакторите, релетата и т.н. трябва да бъдат осигурени с шумозащитни устройства. Тези устройства трябва да бъдат монтирани директно на бобините на релетата и контакторите;
 • Неширмованите кабели, принадлежащи на същата верига трябва да бъдат усукани един към друг с възможно най-малката междина помежду им;
 • Вкарването на интерференция може да бъде намалено чрез полагане на кабелите толкова близо колкото е възможно до заземения лист стоманен панел. Поради тази причина е недопустимо да има свободно висящи кабели и т.н.;
 • Инкременталните енкодери трябва да бъдат свързани чрез ширмовани кабели. Ширмовките трябва да бъдат свързани към енкодерите и към устройствата след тях с възможно най-голяма контактуваща повърхност. Ширмовката не трябва да бъде прекъсвана чрез междинни клеми;
 • Ширмовките на сигналните кабели трябва да бъдат свързани към земя и в двата си края с възможно най-голяма контактуваща повърхност за осигуряване на добра електрическа връзка. Ако потенциалната връзка е слаба, за намаляване на тока в ширмовката може да се използва в допълнение кабел с диаметър 10mm, свързан паралелно на ширмовката. Ако потенциалната връзка е слаба, за кабели с аналогов сигнал ширмовките могат да бъдат заземени само в единия си край (към контролера) за предпазване от нискочестотни шумове;
 • Винаги поставяйте радио-интерферентни филтри близо до източниците на шум. Филтрите трябва да бъдат свързани с възможно най-голяма контактуваща повърхност към панела на електрическия шкаф. Изходящите и входящите кабели на филтрите трябва да бъдат разделени;
 • Всички мотори с променливи скорости трябва да бъдат свързвани с ширмовани кабели. Захранващият кабел на двигателя също трябва да бъде ширмован;
 • Ширмовката между двигателя и серво-управлението не трябва да бъде прекъсвана.

ЗАЩИТА НА СЕРВО ЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СВРЪХ БЪРЗИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ
(Правила за инсталиране, PDF файл, 0.3 MB)
За да се осигури надеждна защита на серво задвижванията, те трябва да бъдат инсталирани така, че подаваното им захранващо напрежение да е през свръх бързи полупроводникови предпазители, както е указано в Техническите ръководства на HEIDENHAIN, Rexroth, Siemens или друг производител. Всякакви други бавнодействащи предпазители са недопустими за използване със серво задвижвания. Ако въпреки тези указания, такива предпазители се използват, то късо съединение в постоянно-токовата верига на захранващите модули може да доведе до разрушаване на серво модулите. Използването на свръх бързи полупроводникови предпазители предотвратява разрушаването на захранващите серво модули. Ако стане късо съединение в захранващите модули и те не са защитени със свръх бързи полупроводникови предпазители, както е указано в Техническите ръководства на HEIDENHAIN, Rexroth, Siemens или друг производител, то това е изцяло и само грешка на потребителя.

Например, следните модели предпазители трябва да бъдат използвани:

 • SIBA, typ gRL или
 • SIEMENS, typ Sitor gR.

МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛСНИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ НА ЦИФРОВИ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ
(Изграждане на защита, PDF файл, 1.0 MB)

Lightning Protection Zones Concept and Surge Protective Devices for power supply systems and equipment (CNC and servo systems)
(Изграждане на защита, английска версия, PDF файл, 2.7 MB)

Мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения - ЗАЩО?
Мощните информационни системи са гръбнакът на модерното индустриално общество. Повреда или отпадане на тези системи може да има дълготрайни последици и дори да доведе до банкрут на съответно индустриално предприятие или фирма в сферата на услугите. Причините за настъпване на повреди са разнообразни, като електромагнитните интерференции са една от най-важните. В днешно време, в условията на високо механизирана електромагнитна среда не е препоръчително да се изчаква настъпването на взаимни интерференции между електрическите и електронните устройства и системи и да разходваме много средства за тяхното елиминиране. Необходимо е да се планират и реализират предварителни мерки за защита, които да намалят риска от интерференции, аварии и разрушение на оборудването. По данни на застрахователни компании повече от 25% от всички аварии са предизвикани от импулсни пренапрежения вследствие на електромагнитни интерференции.

Област на приложение на защитите
Изграждането на вътрешна мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения е препоръчително в почти всички области на електротехниката и електрониката. С най-висока степен на риск за възникване на аварии вследствие импулсни пренапрежения са комуникационния бранш, модерните бизнес центрове, банките, държавните учреждения, кабелни и телевизионни оператори, бензиностанции и газостанции и др. Съгласно изискванията на IEC 61643-1: 1998-02, системите за защита от пренапрежения се изграждат на няколко нива:

 • Първо ниво: обхваща монтирането на мощни арестори в главното разпределително табло или разпределителния трансформаторен пост. Устройствата трябва да отвеждат пренапреженови импулси с мощност, по-голяма от 40 кА, при вълна на импулса 10/350 мкс. и ниво на защита 4kV. Предназначени са да "шунтират" първите и съответно най-мощни пренапреженови импулси.
 • Второ ниво: използват се варисторни арестори, монтирани в локалните ел. табла. Изисквания към варисторните арестори - възможност за отвеждане на импулси с мощност не по-малка от 20кА при вълна на импулса 8/20 мкс. и ниво на защита 2,5kV.
 • Трето ниво /фина защита/: най-често защитата на това ниво се реализира с разклонители или отделни контакти с вградена защита от импулсни пренапрежения, посредством които индивидуално са захранени отделните електронни устройства. Защитите от трето ниво трябва да отвеждат пренапрежителни импулси с мощност 20кА при вълна на импулса 8/20 мкс. и ниво на защита 1,5 kV. Предназначението им е да поемат и не допуснат до устройствата по-маломощните пренапреженови импулси вследствие на мълнии и на самоиндукция, възникваща при сработване на защитите от първо и второ ниво.

Причини за появата на импулсни пренапрежения
Причините, които водят до появата на импулсни пренапрежения се разделят на две категории:

 • Електромагнитен импулс на мълния - пренапрежения, породени от атмосферни влияния/ директно попадение на мълния, електромагнитно поле на мълния.
 • Комутационни електромагнитни импулси - пренапрежения, породени от комутационни операции /изключване на къси съединения, технологично обусловено включване на товари/.

Появата на импулсни пренапрежения в основното електрозахранване може да доведе до възникване на сериозни повреди в прецизните електронни устройства: компютърни конфигурации, интернет мрежи, видео- и аудиотехника, сателитни и комуникационни апаратури. Като превантивна мярка за защита на електронните устройства от аварии при поява на импулсни пренапрежения се използват специални устройства. Съществена компонента в устройствата за защита от импулсни пренапрежения е съпротивлението, зависещо от напрежението (варистори, стабилизиращи диоди) и/или "искрова междина". Тези устройства служат за защита на други електрически уреди и инсталации от недопустимо високи пренапрежения и/или изравняване на потенциала.

Устройствата за защита от импулсни пренапрежения се разделят на:
Според приложението им:
- Уреди за защита от пренапрежения на съоръжения и устройства в енергийната техника - за диапазон на номиналното напрежение до 1000V.
- В съответствие със стандарт Е DIN VDE 0675, раздел 6: 1989-11 за арестери класове А, B, C и D.
- В съответствие със стандарт EN 61643-11: 2001 за уреди за защита от пренапрежения Тип 1/ 2/ 3.
- В съответствие със стандарт IEC 61643-1: 1998-02 за уреди за защита от пренапрежения клас I/ II/ III.
- Уреди за защита от пренапрежения на системи и устройства в информационната техника: за защита на съвременни електронни системи в телекомуникационните и сигналообработващи мрежи с номинални напрежения до 1000V AC и 1500V DC.
- В съответствие със стандарт IEC 61643-21: 2000 + допълнение: 2001, EN 61643-21: 2001 и DIN VDE 0845 раздел 3-1.
- Искрова междина за заземителни съоръжения или за изравняване на потенциал.

Според разрядната им мощност и ефекта на защита:
- Разрядници за защита от мълнии: при интерференции дължащи се на директно или близко попадение на мълния.
- Разрядници за защита от пренапрежение: при индиректни попадения на мълнии, комутационни пренапрежения, както и електростатични разряди.
- Комбинирани уреди за защита от пренапрежения: при интерференции дължащи се на директно или близко попадение на мълния за защита на инсталации, оборудване и крайни устройства.

Повече информация
Спазвайки горните указания за коректно EMC инсталиране и изграждане на Мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения на цифровите управления и електрозадвижвания, Вие ще обезпечите безотказна и дългосрочна работа на Вашето ново оборудване.

За по-пълна информация по поставените проблеми, Моля, разгледайте техническата документация на съответните производители или контактувайте Направление "ЦПУ Технологии и Автоматизация", като ни изпратите Вашите въпроси по електронна поща cnc@esd.bg.

Благодарим за интереса и разбирането!