За нас

Права

  Rights   ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЕСД България ЕООД полага усилия да осигури поставянето на сайта на възможно най-точна и пълна информация. Въпреки това ЕСД България ЕООД не може да гарантира верността на информацията. ЕСД България ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от посетител на уеб-сайта и/или трети лица като резултат от използването на сайта и информацията, публикувана на него.
       
  Rights   СПОРАЗУМЕНИЕ
Приемане на условията по настоящото споразумение

Посоченото тук "Споразумение" представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и ЕСД България ЕООД. С влизането, разглеждането и/или използването на този уеб-сайт ("сайт") Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да бъдете обвързани с тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате този сайт. Разглеждането и/или използването на този сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18, т. 4 от Закона за защита на личните данни.
       
  Rights   ОТГОВОРНОСТ
ЕСД България ЕООД не гарантира и не поема отговорност за представената информация в този сайт, относно препоръки, които касаят продукти за каквито и да е приложения. Информацията е предоставена единствено като упътване, което да се използва при обсъждане на решението на дадена техническа задача. Информацията, която се съдържа в този сайт ("съдържанието") е представена в кратка форма и е предназначена да запознае потребителската аудитория с различните продукти. Информацията не трябва да се възприема като пълна и не трябва да се възприема като достатъчна, за да изключва консултация с компетентно техническо лице. Информацията, достъпна чрез съдържанието на сайта, не е изчерпателна и не покрива всички продукти. В случай, че имате каквито и да е въпроси, Моля, обадете се и се консултирайте с Вашия консултант. В никакъв случай не отказвайте консултация поради прочетен съвет, представен в сайта. Информацията, достъпна чрез този сайт, е представена такава, каквато е, без изказана пряка или косвена гаранция. ЕСД България ЕООД не дава гаранция за надежността, точността, своевременността, полезността или пълнотата на информацията. ЕСД България ЕООД не може да гарантира недопускането на технически или човешки грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания и загуба на данни. ЕСД България не отговаря за подновяването на информацията, която се съдържа тук, в случай, че тя остарее в следствие на развитието на техниката.
       

Rights   АВТОРСКИ ПРАВА, ЛИЦЕНЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Авторските права върху целия материал, представен в сайта, са притежание на ЕСД България ЕООД или на създателя на съответния материал. Освен ако не е посочено изрично, никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, изпращана, препращана под каквато и да е форма и чрез каквото и да е средство, включително, но не ограничено само до електронно, механично, фотокопирно или друго такова, без предварителното писмено разрешение на ЕСД България ЕООД или на притежателя на авторските права. Разрешение се дава да се показват, копират, разпространяват и изтеглят материали от този сайт за лични некомерсиални цели, без да се правят каквито и да е поправки и промени и в съответствие с авторските права и другите бележки, касаещи собствеността на материалите. Това разрешение се отнема автоматично в случай, че бъдат нарушени описаните тук условия. Не е позволено, без изричното знание и разрешение на ЕСД България ЕООД, да бъде публикувано огледално копие на сайта върху друг сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този сайт по действащото в България законодателство, ще доведе до нарушаване на Закона за авторското право и запазените търговски марки.
       
  Rights   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, при предоставена от Вас информация за Вашата собствена идентичност
С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на ползването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни.
Ние, ЕСД България ЕООД, защитаваме Вашите лични данни, така както защитаваме нашата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас, за следните цели: да персонализираме достъпа до някои от секциите на сайта, да отговорим на Вашите въпроси, да събираме Вашите мнения, за да можем да подобрим качеството му. Ние няма да предоставяме на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно информацията предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани по-горе.
Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита.
       
  Rights   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ
Когато посещавате нашия сайт, ние съхраняваме Вашия IP адрес и отчитаме времето и броя на Вашите посещения. Ние използваме тази информация ("Регистър за лични данни"), за да съберем информация за нашите посетители и да я използваме, за да персонализираме информацията, която Вие виждате на екрана и електронните съобщения, които получавате от нас. Тази информация се пази за наши вътрешни нужди без да я предоставяме за ползване.
       
  Rights   ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ
На този сайт сме създали връзки към други страници в Интернет. За всички тези Интернет връзки важи следното: изрично подчертаваме, че нямаме никакво влияние върху оформлението и съдържанието на тези страници. Затова с настоящото се дистанцираме от съдържанието им и не носим отговорност за тяхното съдържание. Това важи за всички връзки в цялата Web-страница на ЕСД България ЕООД. По никакъв начин не носим отговорност спрямо Вас или трети страни за директни, индиректни, специфични или други щети, които произтичат от използването на тази страница или на страниците, към които тя има връзки. Изключена е и всяка отговорност за пропуснати ползи, прекратяване на работа, загуба на програми или други данни във вашите информационни системи. Това важи също и за случаите, когато изрично ни бъде обърнато внимание за възможността от възникването на такива щети.
       
  Rights   КОНТАКТ С НАС
Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас, на нашата начална страница, в секцията "Контакти". Не можем да гарантираме, че ще прочетем всяко едно изпратено съобщение, но ще се опитаме да Ви отговорим своевременно. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по-точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.