За нас

Поверителност

  Поверителност
 

Информацията, събрана от ЕСД България ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕСД България ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ЕСД България ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕСД България ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Във връска с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Моля запознайте с:

Политика за защита и съхранение на личните данни на ЕСД България ЕООД

Фирма ЕСД България ЕООД обработва Личните данни в качеството си на администратор на лични данни, като самостоятелно определя целите и средствата за обработването им, по смисъла на Общия Регламент (ЕС) 2018/679.

С настоящия документ Ви уведомяваме за типа лични данни, които обработваме, целите и основанията, на чиято база ги събираме, срока на съхраненито им, както и с възможностите за упражняване на правата Ви.

Адрес на седалище и управление, и данни за контакти с администратора на лични данни:

ЕСД България ЕООД
ЕИК 831694267
бул. “Д-р Г.М. Димитров”, бл. 60, вх. Г, ет. 1
1172 София

Тел.: (+359 2) 963 2949
Факс: (+359 2) 963 2940

e-mail: info@esd.bg

При въпроси свързани с личните данни, можете да се свържете с нас на посочените по-горе контакти.

ЕСД България ЕООД събира и обработва лични данни само и единствено при следните условия:
- На основание на договор за доставка на стока или услуга;
- Продажба на стока или услуга;
- Заявено желание от Ваша страна за последваща комуникация;
- Информация за Вашите лични данни получаваме от: представители на Вашата организация, интернет, трети страни (например клиенти, бизнес партньори, публични регистри).

Обработването на лични данни произтича и е свързано със законовите задължения на ЕСД България ЕООД, към държавните институции, както и към съответните органи на Европейския съюз, както и с изпълнението на професионалните ни ежедневни дейности.

Цели:
Целите и основанията за събиране и обработване на лични данни са породени от следните причини:
- Заявено желание и/или съгласие от Ваша страна, породени от Вашите професионални или икономически интереси, като например, но не само: изпращане на информация за организирани от нас събития, или технически новости, които биха представлявали професионален интерес за Вас и др.
- Законови изисквания, за издаване на съответните документи при продажба на стока или услуга, договори, гаранционни карти и др.; Съгласно чл. 6, ал. 1 от Регламента администраторите имат право да обработват данни и без наличието на съгласие, когато обработването е необходимо за:
- изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
- спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

Видове и обхват на лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме:
За юридически лица: адрес за кореспонденция/доставка, e-mail, име на представляващия организацията, длъжност/позиция в организацията, телефонен номер, електронна поща, подпис.
За физически лица-клиенти: име, ЕГН, адрес, e-mail, подпис.

Съхранение:
Ние полагаме грижи за опазването на сигурността на личните Ви данни. Личните данни се съхраняват толкова време, колкото е необходимо за да бъдат изпълнени целите, за които се събират, но не по-кратко от приложимите законови срокове. Документи, съдържащи лични данни, за които е изтекъл законово установения срок за съхранение, или е удовлетворена целта, поради която са събирани, се унищожават своевременно, съгласно утвърдена процедура.

Разкриване на лични данни пред трети страни:
Ние не предоставяме лични данни на терти страни, ако нямаме вменено законово задължение за това. Изключение са случаите, в които:
- ако бъдат изискани по законен ред - на полиция, прокуратура, следствени служби или други органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на действащото законодателство;
- е необходим посредник при изпълнение на поетите от нас ангажименти: куриерски и спедиторски компании за доставка на стоки; наш партньор или доставчик, когато това е свързано с гаранционни условия или рекламации; доставчик на услуги, свързани с изпълнението на договор. Като за последното субектите на данни са осведомени при директен контакт с тях.

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица за целите на маркетинга.

Права на клиентите и контаргентите, като субекти на лични данни:

Клиентите на ЕСД България ЕООД имат следните права, свързани с личните им данни:
- Право на достъп: Като субекти на лични данни имате право на достъп до тях, като се свържете с нас на посочените по-горе координати.
- Право на коригиране или изтриване („правото да бъдете забравени“) на лични данни: Имате право да поискате: да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с Вас, както и да бъдат допълнени; Имайте предвид, че изтриването се извършва след изтичането на законните срокове за съхранение на личните данни.
- Право на възражение: имате право по всяко време да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас. Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни, освен ако, има законови основания за обратното.
- Право на подаване на жалба: ако считате, че обработването на Вашите лични данни по някакъв начин нарушава правата Ви или законови разпоредби, можете да свържете с нас на посочените по-горе контакти. В еднамесечен срок ще разгледаме и отговорим на Вашето искане.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните в Република България:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592
бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Център за информация и контакти: тел. +359 2 915 35 18
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Когато исканията на субекта на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ЕСД България ЕООД е в правото си:
- да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи дейностите по удовлетворяване на искането Ви;
- да откаже да предприеме действия по искането.

Ако не желаете да получавате съобщения от нас, можете да изпратите по всяко време e-mail с произволна тема (Subject) до адрес: marekting@esd.bg.

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 24.05.2018.