3D опипвачи HEIDENHAIN за настройка и измерване на детайла и режещия инструмент на машини с ЦПУ


Специална промоционална оферта за 3D опипвачи, PDF файл за сваляне

В днешно време изискванията към стандартните фрезови машини за производство на инструменти и матрици и изискванията към високопроизводителните об­ра­ботващи центри все повече се уеднаквяват. И най-често от машините се изискват две основни неща: качествена продукция и висока производителност.

Повечето съвременни циф­рови управления разполагат с вгра­дени функции (или опции) за управ­ление, измерване и контрол на режещите инструменти, както и с функции за настройка на детайла и за проверка на процеса на рязане (обработка на детайла). Това е неоценима помощ за на­­ма­ля­ва­не на машинното непро­из­водствено и непродуктивно време и за повишаване качеството на крайната продукция.

А Вашата машина разполага ли с тези възможности? Най-верояно отговорът на този въпрос е НЕ, за съжаление.

Статистиката за инстали­ра­ни­те нови CNC машини в България през последните 10-12 години по­казва, че само на около 3-5% от машините има инсталирани 3D опип­вачи за настройка и измерване на детайла и режещия инструмент. Това означава, че сте инвестирали в цифрова машина, но НЕ използвате пълноценно нейните възможности. А Вие пред­­почитате ма­ши­ни­те да носят максимална печалба, нали?

Ние Ви предлагаме РЕШЕНИЕ: Инсталиране на 3D опипвачи HEIDENHAIN за настройка и измерване на работния детайл и режещия инструмент.

Така получавате след­ните ос­нов­ни преиму­ще­ства:
♦  Увеличена произ­во­ди­тел­ност чрез намаляване на пре­стои­­те за настройка на машината и детайла
♦  По-високо качество чрез автоматично измерване на инструмента и детайла
♦  Две години гаранция и на­дежд­на техническа под­дръжка.